Triona osallistuu BIM-standardointiin

13 June 2019

BIM-standardi Industry Foundation Classes (IFC), jota kehitetään buildingSMART Internationalin (bSI) puitteissa, laajennetaan tukemaan infrastruktuurihankkeita kuten siltojen, tunneleiden, teiden ja rautateiden rakentamista. Triona osallistuu standardien kehittämisessä tieliikenteen, jossa Trafikverketin Karin Anderson toimii projektipäällikkönä, sekä ylipäätään koko infrastruktuurin alueisiin.

Toukokuun 31. päivä pidettiin Trionan Lars Wikströmin johtaman ryhmän suunnittelemaan konseptuaaliseen tiemalliin liittyen seminaari, johon osallistui asiantuntijoita kaikilta mantereilta sisältänyt asiantuntijapaneeli tuottaen arvokasta sisältöä. Näiden rajaamisen jälkeen asiantuntijat jatkavat meneillään olevaa käsitteellisen mallin loppuunsaattamista, jonka jälkeen sen pohjalta laaditaan ehdotus IFC:n laajennukselle tieliikenteeseen, jonka odotetaan olevan vuonna 2019 valmiina käyttöön otettavaksi.

Asiaankuuluvan tiedon hallinta on välttämätöntä, jotta pystytään toteuttamaan kustannustehokkaita toimenpiteitä suunnittelussa, rakentamisessa, kunnossapidossa ja käytössä sekä auttamaan infrastruktuurin omistajia vaatimaan tietojen toimittamista alihankkijoiltaan. IFC:n kaltaiset standardit ovat edellytys laitteiston elinkaaren eri osissa käytettävien ohjelmistojen sujuvalle kommunikoinnille ilman tärkeiden tietojen katoamista tai vääristymistä. Työn tuloksena tässä projektissa Triona pystyy yhteistyössä kumppaneidensa kanssa tehokkaasti myötävaikuttamaan BIM:n käyttöönottoon asiakkaillamme ja lisäksi saamaan meille arvokkaita ideoita omille satsauksillemme AIM:ään (Asset Information Management). Esimerkkinä siitä, miten asiakkaamme voivat hyötyä siitä, on saatavilla olevan digitaalisen tiedon hyödyntäminen urakoitsijana toimivan ACCIONAn ja norjalaisen Nye Veierin kesken pilottihankkeessa.

Ehdotus konseptuaaliseksi malliksi löytyy täältä.