Älykäs liikenneinfrastruktuuriin liittyvän tiedon välitys

27 April 2020

Triona, Trimble ja Ramboll yhdessä Ruotsin ja Norjan väylävirastojen Trafikverketin ja Statens Vegvesenin kanssa aloittavat syksyllä yhteisen projektin prosessien ja innovatiivisten teknisten ratkaisujen kehittämiseksi ja demonstroimiseksi liikenneinfrastruktuuriin liittyvien tietojen automatisoinnista tehokkaasti ja avoimesti.

Triona, Trimble ja Ramboll ovat jättäneet InfraSweden2030 -hankkeen strategisen innovaatio-ohjelman puitteissa yhdessä Trafikverketin ja Statens Vegvesenin kanssa hankehakemuksen, joka on juuri hyväksytty.

Taustana on infrastruktuurin omistajien tekemät suuret ponnistukset ja investoinnit tiedonkeruuseen olemassa olevista rakenteista ja niiden luvista sekä BIM-tekniikan käyttöönottoon jälleenrakentamisessa ja uusissa rakennushankkeissa. Infrastruktuuri on monimutkainen alue, joka kattaa monia eri rajoitteita ja erikoisuuksia, mikä heijastuu myös vaadituissa tiedoissa. Projekti käyttää olemassa olevia BIM- ja GIS-standardeja (esim. IFC, OGC GeoPackage ja GML), yhteistä luokitusjärjestelmää (CoClass) ja nykyaikaista tekniikkaa semanttisena verkkoina W3C:n suositusten mukaisesti (esim. RDF, OWL ja SPARQL), kehittää teknisen ratkaisun ja osoittaa prosessit, jotka tukevat keskeytymätöntä, tehokasta ja mahdollisuuksien mukaan automatisoitua tiedonkulkua eri osien toimittajien ja asiakkaiden/infrastruktuurin omistajien välillä elinkaaren kaikissa vaiheissa. Riippumatta siitä, viittaako tiedonkulku olemassa olevan rakenteiden inventointiin vai uudis- tai rakennushankkeeseen sen tulee olla tarvittaessa linkitettävissä, rikastettavissa, kuvattavissa ja muunnettavissa hyödynnettäväksi tuottamaan laajempaa hyötyä, esim. hallintaa ja käyttöä rakennerekisterissä. Hankkeen kehittämä ratkaisu osoittaa, kuinka tietoa voidaan jakaa näiden prosessien toimijoiden kesken, jotta laadunvarmistettu ja hyvin kuvattu tieto olisi saatavilla oikeaan aikaan toivotun rakenteen mukaisesti. Se tarjoaa lisää mahdollisuuksia tiedon yhteiskäyttöön yleisessä, laajennettavassa konseptissa, joka perustuu vakiintuneisiin standardeihin ja malleihin. Tällä tavoin haluamme osoittaa taloudelliset sekä tehokkuuteen, laatuun ja kestävyyteen liittyvät edut kaikille sidosryhmille, jotka hallinnoivat infrastruktuuritietoja.

Teknologiayrityksillä Triona, Trimble ja Ramboll on palveluita ja tuotteita infrastruktuuriin liittyvien tietojen hallintaan näissä prosesseissa sekä asiantuntijaosaamista osallistumisesta useisiin alan tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Trafikverket ja Statens Vegvesen ovat Pohjoismaiden suurimpia infrastruktuurinomistajia, ja heillä on siten syvä tuntemus alan nykytilanteesta, tarpeista ja hyötytekijöistä. Svensk Byggtjänst ylläpitää CoClassia ja tukee myös hanketta.

Hanke on täysin linjassa Trionan tavoitteen kanssa yhdistää liiketoiminta- ja IT-osaaminen luodaksemme tehokkaita ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa. Se on myös selkeä esimerkki Trionan missiosta luoda tehokkaita, kestäviä ja turvallisia tapoja tiedon, energian, tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen.

Lue lisää